Flödesdiagnos

 

Flödesdiagnos är en väg att identifiera förbättringsområden för att uppnå effektivare flöden.

 

Idén med Flödesdiagnosen är att den ska vara ett hjälpmedel för "diagnos" av företagets affärer och varuflöde. Med stöd av diagnosen skall man själv, eller med begränsat stöd, kunna göra sin egen analys och komma fram till vad som är viktigast att utveckla och förbättra för att skapa effektiva affärer och varuflöden.

 

Flödesdiagnosen innehåller:

 

·         Inledning. Här beskrivs hur Flödesdiagnosen är uppbyggd och hur man genomför en flödesdiagnos.

·         Företagsbeskrivning. Här samlas viktiga företagsdata samt nödvändig information om produkter och kunder.

·         Intressenter. Här finns frågor som berör företagets viktigaste intressenter.

·         Verksamhetsidé. Här finns frågor som berör företagets verksamhetsidé.

·         Framgångsfaktorer. Här beskrivs hur man genomför en framgångsfaktoranalys samt frågor som berör företagets framgångsfaktorer.

·         Produktutveckling. Här finns frågor som berör produktutvecklingens förutsättningar för att kunna åstadkomma ett bra varuflöde. Produktsortiment, standardisering/modularisering, variantbestämning, produktions-/distributionsanpassning samt möjligheter till returflöden ingår här.

·         Organisation av varuflödet. Här finns frågor som berör organisation av de olika flödesstegen i varuflödet, dvs materialförsörjning, produktion och distribution. Flödesbeskrivningar, köpa/tillverka, leverantörsval, produktionsupplägg, omställ, materialhantering/lagring, transporter samt störningar i flödet ingår här.

·         Arbetsorganisation. Här finns frågor som berör arbetsorganisationen och dess samspel med ett bra varuflöde. Information, flexibilitet, utvecklingssamtal samt kompetensutveckling ingår här.

·         Organisation av information – styrning. Här finns frågor som berör information och styrning av varuflödet. Styrsystem (användarvänliga, anpassningsbara, tekniknivå), styrprinciper (kundorderstyrning respektive prognos/lagerstyrning), planerings-/styrmetoder, förråds-/lagerredovisning, mätmetoder/-system, kund-/leverantörskommunikation ingår här.

·         Effektivitetsmått i varuflödet. Här finns frågor och metoder som berör varuflödets effektivitet. Leveransservice i flödet (till kunder, i produktionen, från leverantörer), kapitalbindning/-analys, logistikkostnader/-analys och kapacitetsutnyttjande ingår här.

·         Förbättringsförmåga. Här finns frågor som berör förmågan att genomföra förbättringar i varuflödet. Förbättringsklimat, projektstyrning, projektstart, projektledning, projektinformation, projektavslut och omedelbara åtgärder ingår här.

·         Sammanställning av diagnosresultat. Här sammanställs resultatet av genomförd diagnos för att erhålla en god överblick för fortsatt förbättringsarbete.

 

Varje diagnosområde börjar med en handledning med teori, som förklarar och beskriver de aktuella frågeställningarna. Därefter följer ett antal frågor där man får värdera hur duktig verksamheten är genom att ange Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig i förhållande till angivna typexempel.

 

Flödesdiagnosen är utformad utifrån en beprövad modell för verksamhetsutveckling ur ett affärs och flödesperspektiv av konsulterna John-Erik Söderqvist och Nils Vågman.

 

En konsultdag för att komma igång

 

Flödesdiagnosen är gjord för att kunna vara en egendiagnos, som man gör själv i verksamheten. En konsultdag för att komma igång och få ut mesta möjliga är dock lämplig. För större verksamheter kan ytterligare en eller några dagar vara lämpliga.

 

Stöd i genomförande av åtgärder

 

Stöd till genomförande av åtgärder kan även ges exempelvis i form av

 

  • konsultinsatser

  • ledningsseminarier

  • utbildning

 

Allt från några dagars stöd för små företag till stöd under flera år för storföretag har levererats.

 

Hör av dig, kanske är en Flödesdiagnos en bra start på förbättring av er verksamhet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågman Konsult AB | Risanäsvägen 19 | SE-372 73 Ronneby | 070-916 04 66 | nils.vagman@tele2.se

www.vagman.se